Algemene actievoorwaarden Sweepstake KLM Open 2024

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Second Home Invest Portugal BV en Second Home Spain BV georganiseerde kansspelactie tijdens de KLM Open 2024 (hierna te noemen de “Actie”). Deze Algemene Actievoorwaarden worden hierna aangeduid als “Promotievoorwaarden”.
1.2 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.

2. De Actie
2.1 De Actie wordt georganiseerd door: Second Home Invest Portugal BV en Second Home Invest Spanje BV, gevestigd te (7534 NM) Hengelo aan de Demmersweg 92.
2.2 De Actie dient ter promotie van Infinitum Resort S.A.U. (Spanje) en Ombria Algarve (Portugal) tijdens de KLM Open 2024.
2.3 De Promotie loopt tijdens de openingsdagen van het KLM Open 204 van 20 juni tot en met 23 juni 2024.

3. Deelname
3.1 Om deel te nemen aan de Actie dienen deelnemers hun naam, e-mailadres, telefoonnummer en het aantal te raden golfballen in de bowl (bij de stand op het KLM Open) in te vullen op het daarvoor bestemde formulier of via de QR-code bij de Second Home Invest stand op het KLM Open. Het (digitale) formulier dient uiterlijk 23 juni 2024 volledig ingevuld en/of ingeleverd te zijn op het KLM Open.
3.2 Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij inschrijving voor de Actie of voordat een prijs wordt uitgereikt, kan worden gevraagd naar de geboortedatum van de deelnemer of een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
3.3 Slechts één inzending per deelnemer en/of e-mailadres is toegestaan. Elke deelnemer die meer dan één inzending per deelnemer verstuurt, wordt gediskwalificeerd. Om in aanmerking te komen voor een prijs moet de deelnemer (a) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben; (b) een geldig e-mailadres opgeven; (c) correcte NAW-gegevens verstrekken.

4. Vaststelling winnaars
4.1 De winnaar wordt binnen zeven dagen na 23 juni 2024 op onpartijdige wijze bepaald, bijvoorbeeld door een computerprogramma, door een onafhankelijke medewerker van Second Home Invest of door een notaris.
4.2 Uit de deelnemers die het juiste aantal golfballen hebben geraden wordt op deze wijze één winnaar voor de hoofdprijs Infinitum Resort en één winnaar voor de hoofdprijs Ombria Algarve aangewezen.
4.3 Daarnaast worden onder alle andere deelnemers enkele zogenaamde “goody bags” verloot.

5. Bekendmaking winnaars
5.1 De winnaars krijgen persoonlijk bericht na de trekking.
5.2 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Prijzen
6.1 De winnaar van de hoofdprijs voor Infinitum Resort heeft recht op de volgende prijs:
• 1 hoofdprijs Infinitum Resort: 2 overnachtingen voor 2 personen in een 4* Superior hotel nabij het resort. Het verblijf is inclusief ontbijt en een 2 greenfees voor 2 personen. En een diner in een Michelinster restaurant of toegang voor 2 personen tot de Infinitum Beachclub.
• Infinitum Resort: De hoofdprijs wordt in overleg met de winnaar en de resorts toegewezen op basis van beschikbaarheid tussen 1 september 2024 tot 1 juni 2025.
6.2 De winnaar van de hoofdprijs voor Ombria Algarve heeft recht op de volgende prijs:
1 hoofdprijs Ombria Algarve: 2 overnachtingen voor 2 personen in het Viceroy Hotel in Ombria Algarve. Inclusief ontbijt en 4 greenfees voor 2 personen (buggy inbegrepen).
• De hoofdprijs wordt in overleg met de winnaar en het resort toegewezen op basis van beschikbaarheid. Geldigheid van de cadeaubon van Ombria: 25-12-2025.
6.3 Voor beide hoofdprijzen geldt dat de prijs exclusief reiskosten is. De winnaar dient zelf zorg te dragen voor het organiseren van de reis naar Infinitum Resort (Spanje) of Ombria Algarve (Portugal) en de bijbehorende kosten.
6.4 Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor geld of iets anders.
6.5 De winnaar moet in het bezit zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum). Eventuele reis- en annuleringsverzekeringen, zakgeld en consumpties zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de winnaar, tenzij anders vermeld.
6.6 Deelname aan de actie is gratis.

7. Kansspelbelasting
Indien de gewonnen prijs onderhevig is aan kansspelbelasting, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden betaald door Second Home Invest Spain BV of Second Home Invest Portugal BV. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer/winnaar.

8. Medewerking van deelnemers
Indien gevraagd, zullen prijswinnaars meewerken aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, zoals foto- of filmopnames en interviews. Door deel te nemen en de prijs te accepteren, gaat de deelnemer aan de Actie ermee akkoord dat Second Home Invest Portugal BV, Second Home Invest Spanje BV, Infinitum Resort of Ombria Algarve deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar maakt en/of verveelvoudigt op de door voornoemde partijen gewenste wijze en via de door voornoemde partijen gewenste (social) mediakanalen. Geen van voornoemde partijen is hiervoor enige vergoeding verschuldigd aan de deelnemer(s)/winnaar(s).

9. Uitsluiting van deelname
9.1 Na het winnen van een prijs in een Actie van Second Home Invest Portugal B.V. en Second Home Invest Spain B.V. is de winnaar uitgesloten van deelname aan nieuwe Acties van Second Home Invest Portugal B.V. of Second Home Invest Spain B.V. waarbij prijzen te winnen zijn gedurende een periode van drie maanden vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs.
9.2 Medewerkers van Second Home Invest Portugal BV, Second Home Invest Spain BV, Infinitum Resort of Ombria Algarve en aan haar gelieerde bedrijven en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.
9.3 Second Home Invest Portugal BV, Second Home Invest Spanje BV, Infinitum Resort of Ombria Algarve. behouden zich het recht voor om deelnemers zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname, in het bijzonder indien zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden.

10. Privacy
10.1 Alle persoonlijke gegevens die worden verkregen van deelnemers in het kader van de Actie zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie stemt de deelnemer er ook mee in dat zijn of haar gegevens beschikbaar kunnen worden gesteld aan de prijzensponsor(s) en eventuele andere partners van de Actie. De deelnemer heeft het recht om te allen tijde te verzoeken dat zijn of haar gegevens uit de database worden verwijderd.
10.2 Persoonsgegevens worden gebruikt om een prijswinnaar te selecteren, om met prijswinnaars te communiceren over de Actie en om de winnaar bekend te maken via de digitale nieuwsbrief. Door deel te nemen aan de Actie stemmen deelnemers uitdrukkelijk in met deze verwerking van persoonsgegevens.

11. Aansprakelijkheid
Behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid, zijn Second Home Invest Portugal BV, Second Home Invest Spanje BV., Infinitum Resort noch Ombria Algarve niet aansprakelijk voor enig verlies geleden door de deelnemer als gevolg van deelname aan de Promotie, inclusief maar niet beperkt tot verlies als gevolg van:
– onvermogen om deel te nemen aan de Promotie;
– uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
– gebreken aan de prijs;
– late ontvangst van de prijs;
– kleine afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
– beschadiging of verlies van de prijs tijdens verzending;
– het niet kunnen gebruiken van de prijs.

12. Wijzigingen
12.1 Second Home Invest Portugal BV en Second Home Invest Spanje BV zijn gerechtigd deze Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in deze actievoorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website van Second Home Invest (www.secondhome-invest.com).
12.2 Second Home Invest Portugal BV en Second Home Invest Spanje BV behouden zich het recht voor om de Promotie op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde, prijzen, Promotieperiode en/of aanvullende Actievoorwaarden te wijzigen.

13. Klachten
13.1 Klachten over een Actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: Second Home Invest Portugal BV of Second Home Invest Spanje BV, Demmersweg 92, 7556 BN Hengelo.
13.2 Second Home Invest Portugal BV of Second Home Invest Spain BV, zal binnen 30 dagen reageren op een ingediende klacht.

14. Slot
14.1 Indien de Actie kwalificeert als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen, zal de Actie worden georganiseerd in overeenstemming met deze Gedragscode. De onderhavige Actie betreft een klein promotioneel kansspel in de zin van artikel 8 van deze Gedragscode.
14.2 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.
14.3 Second Home Invest Portugal BV of Second Home Invest Spanje BV beslist in alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien.
14.4 Deze Actievoorwaarden zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en zetfouten.

Juni 2024